Advokátní kancelář SOLUTIO s.r.o.

Informace o povinnostech advokáta v oblasti AML

Jako advokáti jsme při poskytování některých našich služeb povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. „AML zákon“).

Níže jsme pro naše klienty připravili bližší informace týkající se našich povinností v oblasti AML.

Kdo je naší kontaktní osobou?

Kontaktní osobou naší advokátní kanceláře je pro účely plnění povinností v oblasti AML:

Mgr. Jan Suchomel, advokát, ev. č. ČAK 15678

 

Jaké jsou naše povinnosti?

Při poskytování právních služeb regulovaných AML zákonem jsme jako advokáti povinni mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem jsme povinni vyžadovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž údaje klientů ověřujeme.

Typickou činností advokáta regulovanou dle AML zákona je poskytování advokátní úschovy.

V čem identifikace a kontrola klienta spočívá?

Při identifikaci klienta budeme vyžadovat osobní údaje klienta, které jsou uvedené v dokladu totožnosti, jehož kopii si také pořídíme.

Při kontrole klienta vyžadujeme informace nad rámec běžných osobních údajů. Může jít o sledovaný účel transakce (např. nákup nemovitosti za účelem bydlení), zdroj finančních prostředků nebo majetkovou strukturu, je-li klientem právnická osoba.

Veškeré informace jsou u nás nicméně v bezpečí a důkladně je chráníme.

Po jakou dobu budeme údaje uchovávat?

Údaje získané v souvislosti s činnostmi regulovanými AML zákonem jsme povinni archivovat po dobu 10 let.

Orgán dozoru v oblasti AML

Orgánem dozoru v oblasti AML je obecně Finanční analytický úřad, pro advokáty je nicméně tímto orgánem Česká advokátní komora, která i v rámci oblasti AML dohlíží na důsledným dodržováním povinnosti mlčenlivosti advokátů.